Minecraft KitPvP Servers
46
0/50

VxnishSMP

VxnishSMP

51.195.188.156:25611

EconomyPvEPvPSurvivalVanilla
47
0/1000

Redstone Redux

Redstone Redux

play.redstoneredux.com

EconomyMCMMOPvPPvESurvival
48
Offline

Apollo Craft

Apollo Craft

play.apollocraft.tk:25592

EconomyKitPvPMini GamesPvPSkywars
49
Offline

Hykari Network

Hykari Network

mc.hykari.us

SurvivalPvPPvEEconomy
50
Offline

Swift Survival

Swift Survival

play.swiftsurvival.tk

EconomyPvPSurvival
51
1/700

Afanazy

Afanazy

dollyserver.com

CreativePvPSurvivalSkywarsBedWars
52
6/420

HomesteadCraft

HomesteadCraft

homesteadcraft.mcserver.us

PvEPvPRoleplay
53
13/80

NostalgiaCraft

NostalgiaCraft

mc.nostalgiacraft.fun

SurvivalVanillaEconomyPvEPvP
54
Offline

Impulse SMP

Impulse SMP

smp.impulsenetwork.club

SurvivalEconomyPvP
55
0/100

The Fahr Realm

The Fahr Realm

play.fahrrealm.com

EconomyMCMMOPvPSurvivalTowny
56
0/200

Fiora Central

Fiora Central

play.fioracentral.com

SkyblockCreativeMini GamesPvPPrison
57
Offline

Timecraft

Timecraft

play.timecraft.org

MCMMOSurvivalPvEPvPVanilla
58
0/20

Colonial Craft

Colonial Craft

51.79.96.5:40758

EconomySurvivalCreativePvEPvP
Kingdoms United
Offline

Kingdoms United

Kingdoms United

play.kingdomsunited.com

TownyEconomyPvPPvESurvival
60
0/0

PotatoFarming

PotatoFarming

potatofarming.me

MCMMOPvPSurvival