Minecraft KitPvP Servers
1
45/500

HylexMC

HylexMC

Play.HylexMC.net

PvPSkywarsSkyblockBedWarsSurvival
2
87/88

IntiCraft Network

IntiCraft Network

mc.inticraft.com

SurvivalMCMMOParkourPvPEconomy
3
39/200
PremiumSurvivalPvPCreativeMini GamesHCF
4
64/1000

Nebula Network

Nebula Network

nebulamc.io

KitPvPEconomyTownySkyblockSurvival
5
12/666

Gamify's Demon Slayer

Gamify's Demon Slayer

mc.gamifydemonslayer.eu

RoleplayPvPSurvivalMCMMOEconomy
6
9/30

FloCraft

FloCraft

flocraft.online

SurvivalMCMMOVanillaPvPPvE
7
5/100

HamariSMP

HamariSMP

play.hamarismp.fun

EconomySurvivalPvPBedWars
8
32/100

ProjectIce

ProjectIce

play.projectice.gg

PvPKitPvPSkywars
9
Offline

Arcadia Network

Arcadia Network

mc.arcadianetwork.gq

PvPEconomyMCMMOTownyBedWars
10
0/0

The Wolf Den

The Wolf Den

play.thewolfdenmc.com

EconomyFactionsMCMMOPvPSurvival
11
0/0
SurvivalPvPBedWarsMini GamesKitPvP
12
2/50

Ecstatic MC

Ecstatic MC

play.ecstaticmc.xyz

SurvivalEconomyMCMMOPvP
13
2/175

INFINITY CRAFT FACTIONS

INFINITY CRAFT FACTIONS

PLAY.INFINITYCRAFT.CC

FactionsKitPvPPvPSurvivalEconomy
14
2/500

DDS Gaming

DDS Gaming

dds.nodecraft.gg

PixelmonSurvivalPvPMCMMOBedWars
15
0/0

Pandara

Pandara

play.pandaramc.com

EconomyPvEPvPSkyblockSurvival